در چند روز گذشته با نزديک شدن به روز برگزاری انتخابات سراسری عراق قيمت دينار عراقی رشد کم سابقه ايی را شاهد بوده است بطوری که تا نزديک دو ماه قبل يک دينار عراقی معادل ۳۸ ريال ايران معامله می شد ولی در چند روز گذشته اين رقم به ۷۰ ريال و در مورخه ۶/۱۱/۸۳ درقيمت های متغير ۷۵ تا ۹۵ ريال در نوسان بوده است انتظار می رود با برگزاری انتخابات عراق و در صورتی که اغتشاشات عمده ايی در اين کشور رخ ندهد قيمت  هر دينار عراقی تا ۱۵۰ ريال ايران افزايش يابد .